obruch.BAS

{* Обруч *}

REM basic

' Обруч


SCREEN 9
CLS
SLEEP 2
COLOR 13
67 z = 10000: m = 3
x = 1: y = 30: n = .7{: n1 = -.5
}For i = x To y Step n
CIRCLE (300, 150), 93, 11, , , i
CIRCLE (300, 150), 80, 13, m, , i + 1
{If i > (y / 2) + 15 Then z = 500
}For t = 1 To z
Next t
CIRCLE (300, 150), 93, 0, , , i
CIRCLE (300, 150), 80, 0, m, , i + 1
{If i = 100 Then SWAP x, y: SWAP n, n1: GoTo 1
}Next i

For i = y To x Step -n
CIRCLE (300, 150), 93, 11, , , i
CIRCLE (300, 150), 80, 13, m, , i + 1
{If i < (y / 2) - 15 Then z = 500
}For t = 1 To z
Next t
CIRCLE (300, 150), 93, 0, , , i
CIRCLE (300, 150), 80, 0, m, , i + 1
{If i = 100 Then SWAP x, y: SWAP n, n1: GoTo 1
}Next i
GoTo 67